leegstede.be


Aanvraag overwelving baangracht


Op 16 juni kregen de bewoners van de Leegstede een nieuwe versie van "Aanvraag overwelving baangracht" in hun brievenbus.

Er bleef echter onduidelijkheid op verschillende punten; en er stonden ook weer fouten en tegenstrijdigheden op.
  • Blijkbaar moeten een vaste prijs (per meter?, per overwelving?, per aanvraag?, ...) en een algemeen retributiereglement nog opgesteld worden?
  • Op de brief van de gemeente is sprake van een vaste prijs voor een "... eventuele verbreding ten opzichte van de standaardoverwelving ..." en op het aanvraagformulier staat dat het college geen overwelving langer dan 5 m zal toestaan. Hoe vallen die tegenstrijdigheden met elkaar te rijmen?
  • Het blijft weinig zinvol om een aanvraag in te dienen voor het overwelven van een baangracht als er geen baangracht is.
  • De ligging van de percelen op het grondplan van een gedeelte van de Leegstede is volledig fout.

Bovendien werd op de infovergadering van 7 april door de burgemeester beloofd dat er geen beslissingen zouden genomen worden in verband met de "Leegstede-rioleringsproblematiek" zolang geen bodemonderzoek uitgevoerd is dat aantoont dat een rioleringssysteem met open grachten, zoals dat door de gemeente werd gepland, wel haalbaar is in een gebied waar men nu reeds nauwlettend moet toekijken op de waterhuishouding.
De resultaten van dit bodemonderzoek zouden aan de bewoners meegedeeld worden. Vermits wij hiervan nog steeds niets vernomen hebben stuurden wij op 18 juni een mail naar de gemeente om te vragen hoe de stand van zaken in verband met dit bodemonderzoek is. Het antwoord van de gemeente was totaal naast de kwestie.

Daarom stuurden wij op 24 juni een meer gedetailleerde mail. Hierin werd een specifieke vraag gesteld naar het beloofde bodemonderzoek. Tevens werd gerefereerd naar het belang dat verschillende officiële instanties hieraan hechten. In dezelfde mail werden ook verschillende problemen geschetst waarmee de bewoners van de Leegstede geconfronteerd worden door de clausules die op het "aanvraagformulier voor overwelving van een baangracht" staan. Omdat op deze mail geen enkel antwoord kwam werd hij op 7 juli opnieuw gestuurd. Ook nu kregen wij geen antwoord. Op een derde poging op 28 juli kregen wij als enig antwoord dat het door de verlofperiode en de verschillende vakantieregelingen niet mogelijk was om snel te antwoorden.

Ondertussen proberen wij ook de meningen van de verschillende bewoners van de Leegstede te bundelen.